home sitemap

FAQ's

Wat kan Beersconsult mij bieden bij Europese aanbestedingen?
Europese aanbestedingen bieden mogelijkheden tot het verhogen van uw omzet. Echter, een Europese aanbestedingstraject vergt wel kennis van zaken om succesvol te zijn. Heeft u deze kennis niet dan betaalt u duur leergeld. Niet alleen heeft u minder kans op de aanbesteding, u verliest kostbare tijd omdat het voorbereiden van een aanbesteding heel veel werk is wat secuur en met verstand van zaken moet gebeuren. Een adviestraject van Beersconsult levert zijn geld op, samen bepalen we welek advies u nodig heeft. Het meedoen aan een Europese aanbesteding is een kosten-batenplaatje waarbij de baten afhangen van de kans op succes. Door ervaring met Europese aanbestedingen hebben we het slagingspercentage sterk verhoogd.

Ondanks de uitgebreide ervaring van organisaties met tenders maken zelfs deze organisaties regelmatig gebruik van de kennis van een externe tender-deskundige. “Het is prettig om een sparringpartner te hebben, die alles controleert en bekijkt of de inschrijving aan de eisen voldoet. Soms lees je over je eigen fouten heen.” Het is niet zo gek dat sommige ondernemers als een berg opzien tegen het meedoen aan tenders. Inschrijven op een aanbesteding betekent de hele onderneming op papier binnenste buiten keren.

Terug

Wat zijn Europese aanbestedingen?
Overheden, nutsbedrijven en instellingen als universiteiten en ziekenhuizen zijn verplicht om opdrachten boven een drempelbedrag Europees aan te besteden. Ook opdrachten onder het Europese drempelbedrag worden vaak aanbesteed, al is dit niet altijd een verplichting. Gemeenten hebben vaak een eigen aanbestedingsbeleid vastgesteld, dat in grote lijnen de Europese leidraad voor tenders volgt.
Wie interesse heeft, kan het bestek van de tender opvragen. Daarin staat precies omschreven aan welke voorwaarden het bedrijf moet voldoen en welke informatie de aanbestedende partij wil hebben. Ook laat die alvast weten wat de gunningscriteria zijn, zoals de laagste prijs of de economisch meest voordelige aanbieding. Dan wordt er gelet op bijvoorbeeld ervaring en kwaliteit, in combinatie met de prijs. Voldoet een bedrijf aan alle eisen en heeft het genoeg capaciteit om het gevraagde te leveren of uit te voeren, dan kan het inschrijvingstraject van start gaan. Er zijn twee procedures. Bij een niet-openbare procedure mogen bedrijven zich eerst uitvoerig presenteren en pas na een voorselectie een offerte uitbrengen. Deze procedure is vooral populair wanneer men veel inschrijvingen verwacht. Bij een openbare procedure wil de opdrachtgever alle informatie in één keer. Een inschrijving staat of valt met nauwkeurigheid en stiptheid. Deadline is deadline, wie een minuut te laat is met het inleveren van zijn spullen, wordt uitgesloten. De deur gaat ook dicht wanneer het dossier niet compleet is.

Terug

Wat is een openbare procedure?
Bij een openbare procedure mogen alle potentiele aanbieders zich inschrijven op de aanbesteding. De aanmelding als inschrijver (eisen) en de indiening van de aanbieding (offerte) moet u tegelijkertijd indienen. Er wordt dus geen pre-selectie toegepast zoals bij een niet-openbare procedure.

Terug

Wat is een niet-openbare procedure, welke procedures zijn er nog meer?
De niet openbare procedure bestaat uit twee delen: de pre-selectie; hierbij worden op kwalitatieve en kwantitatieve selectiecriteria organisaties beoordeeld of zij voldoen aan de eisen die de aanbestedende dienst eist. Daarna worden de organisaties die voldoen aan de eisen uitgenodigd om een offerte uit te brengen.

Andere procedures zijn (korte uitleg):

Onderhandelingsprocedures: 1. Selecteren aanbieders, 2. Beoordeling ingediende aanbiedingen, 3. Overleg en onderhandelingen over contractuele voorwaarden.

Prijsvraag: Het indienen van een plan of ontwerp; dit plan of ontwerp wordt vervolgens door een jury beoordeeld.

Concurrentiegericht dialoog: Dialoog waarbij alle geinteresseerde potentiele inschrijvers met de aanbestedendie dienst gaan bespreken welke oplossingen er zijn om aan de behoefte van de aanbestedende dienst te voldoen.

Terug

Is een Europese aanbesteding voor mij wel interessant?
De gedachte achter Europese aanbestedingen is dat de concurrentiekracht wordt vergroot doordat iedereen een kans heeft om een opdracht binnen te halen. U moet zich echter wel bedenken dat er voorwaarden worden gesteld aan opdrachtnemers die in aanmerking willen komen om een offerte uit te brengen. Er worden referenties gevraagd, een omzet wordt gevraagd waarbij de nieuwe opdracht niet meer dan ... % van uw huidige omzet mag bedragen, verzekeringen, kwaliteits- en mileu en veiligheidscertificaten worden vereist en nog veel meer. Indien u aan deze eisen niet kan voldoen bestaat de mogelijkheid om in een samenwerkingsverband in te schrijven (zie ook het antwoord op vraag 6.).

Voldoet u (daarna) aan deze eisen dan kunt u met de juiste kennis uw kans op slagen vergroten. Bedenk echter dat dit wel een strategische keuze is omdat het bij aanbestedingen om grote bedragen gaat en u wel moet weten waarop u een voorsprong kan behalen t.o.v. uw concurrenten die u moet vasthouden.

Terug

Wanneer moet ik denken aan een strategische samenwerking?
Wanneer een organisatie te klein is kan men niet aan de eisen voldoen, of kan men alleen op een deel van de opdracht inschrijven. Daarom kan besloten worden om een samenwerkingsverband aan te gaan met een collegaorganisatie of met een organisatie met een aanvullende specialisatie. Op deze wijze kunnen opdrachten worden verkregen die de organisatie anders nooit had gekregen. Hieraan zitten wel voorwaarden verbonden waardoor de kans op slagen siginificant word vergroot.

Terug